Kogumispoliitika

Pärnu Muuseum lähtub esemete ja suuliste mälestuste kogumisel põhimõttest koguda materjale, mis puudutavad Pärnut ja Pärnu maakonda, pöörates eriti tähelepanu Pärnule kui suvitus- ja merelinnale, kohalikule tööstusele ja omavalitsustele. Kogumisel arvestatakse olemasolevaid kollektsioone ning lähtutakse muuseumi missioonist ja eesmärkidest. 

 

Kogumispiirkond

Pärnu Muuseumi kogumispiirkonnaks on praegune Pärnu maakond praegustes administratiivpiirides. Pärnu, Audru, Tõstamaa, Mihkli, Pärnu-Jaagupi, Vändra, Saarde, Häädemeeste kihelkonnad. Kogude täiendamisel eelistatakse esemeid, millel on teada päritolu, legend, mis kajastavad hetkeajalugu objektiivselt, mis on rahuldavas seisus ning üldjoontes asju, mille mõõtmed ei ole suured. Muuseumikogude täiendamine toimub nii planeeritult, kui ka planeerimata. Planeeritud on näituste tarbeks kogumisaktsioonid, välitööd, perioodiline informatsioon päevasündmustest Pärnu maakonnas (fotod ja bukletid, maakonna ajaleht) ning planeerimata kogumine toimub valikute põhjal igapäevaselt inimeste poolt pakutavatest esemetest. Esemete ostud rahastab riik igal aastal eraldatava osturahaga. Vajadusel võib muuseum kaasata ostude jaoks lisavahendeid omavahendite arvelt ja muuseumivälistelt fondidelt.

 

Muuseumikogusse vastuvõtmise kriteeriumid

Esemel on ajalooline, esteetiline, teaduslik või uurimuslik ning sotsiaalne väärtus
Ese peab olema seotud Pärnumaal või Pärnus mingi konkreetse paigaga (kirik, kool, vallakeskus, talu, firma). Ese peab kajastama mõnda sündmust, ajaloolist protsessi või erilist tehnoloogiat. Pärnumaal elanud inimesega seotud esemed, fotod, isikudokumendid, kunsti-looming peavad jutustama lugu, mis annab ajaloolise järjepidevuse ning ülevaate siin tegutsenud inimestest.

Teaduslik või uurimuslik väärtus
Ese peab edasi kandma informatsiooni, sellel peab olema legend, seda saab kasutada uurimistöös, materjal ei tohi olla dubleeriv.

Eseme esteetilisus, tõenäoline säilivus ja kasutatavus
Teatud esemete eriliselt kaunis välimus või ka teatud töö vastupidine näide. Esemed peavad olema säilitatavad ning omama oma esialgset kuju, neid peab olema võimalik kasutada uurimisel, näitustel.

Rariteetsus
Rariteetsete esemete puhul on lubatud põhikogusse vastuvõtmine, isegi kui pole seost kogus juba olevate esemetega või puudub legend (näiteks väga vanad fotod).

Terviklikkus
Esemed, mis pole ajaloolisest, esteetilisest või uurimuslikust seisukohast väga väärtuslikud, kuid omavad kollektsiooni printsiibist lähtudes tähtsat osa, tuleb vastu võtta põhikogusse (näiteks Pärnu tööstustoodang: Marat, Kommunaar, Visu).

 

Abikogusse vastuvõtmise kriteeriumid

Eseme kultuurilooline väärtus, ese leiab kasutust uurimuslikust seisukohast, kasutatavus näituste korraldamisel ning muuseumi pedagoogilistes tundides (näiteks esemed, mis põhikogus olemas, kuid leiavad sageli kasutamist: esemed, mis omavad ajaloolist väärtust, kuid puudub täielikult teave nende kohta).

 

Pärnu Muuseum ei kogu:

  • Pärnu Muuseum ei võta põhikogusse üldjuhul vastu esemeid, mille kohta on kindlalt teada, et nende kogumise ja säilitamisega tegeleb professionaalselt ja süstemaatiliselt mõni teine muuseum.
  • Pärnu Muuseum keeldub annetustest või kingitustest, kui selle üleandja esitab tingimusi, mis on vastuolus muuseumi kogumispoliitika ja muuseumi külastajate pikaajaliste huvidega.
  • Pärnu Muuseum ei konkureeri teiste muuseumitega museaalide pärast vaid leiab, et üldjuhul peaksid esemed olema vastu võetud muuseumis, mille kogumispoliitikale ja profiilile need kõige enam vastavad.
  • Pärnu Muuseum ei kogu üldjuhul esemeid, mille suurus ei võimalda neid hoidlaruumides säilitada.
  • Väga halvas seisukorras ja lühikese säilivusajaga esemeid.

 

Muuseumikogu täiendamise protseduurid

Muuseumikogu täiendamise eest vastutab üldjuhul koguhoidja või peavarahoidja, kes otsib muuseumi kogumispoliitikast lähtuvalt materjali, peab annetajaga läbirääkimisi, kogub dokumenteerimiseks vajaliku info, lepib kokku eseme üleandmistingimustes. Näituste ja uute uurimistööde tarbeks kogumiskampaaniate korraldamine on peavarahoidja ja teaduri kohustus. Muuseumikogusse vastuvõtmist otsustab ja reguleerib vastav komisjon.
Abikogusse valitakse esemed, mis oma olemuselt ei sobi muuseumikogusse – koopiad, esemed, mida saab kasutada pedagoogilisel otstarbel, neil puudub rariteetsus või ainulaadsus. Trükiste puhul valitakse need teaduslikud trükised, mida muuseumitöötajad ja uurijad vajavad teaduslikuks tööks ning mida pole võimalik kätte saada kohalikust raamatukogust. Ettepanekuid abikogusse võtmisel võivad teha kõik muuseumitöötajad.