Pärnu Muuseumi kogude kasutamise eeskiri


1. Üldosa

1.1. Pärnu Muuseumi kogud on uurijatele avatud teisipäevast reedeni. Soovitav külastusaeg on vajalik eelnevalt kokku leppida vastava koguhoidjaga telefonil 443 3231 või e-posti aadressidel ylli@pernau.ee; kylli@pernau.ee; indrek@pernau.ee, margo@pernau.ee,
1.2. Muuseumi kogude kasutajad registreerivad ennast uurijate registreerimise raamatus.
1.3. Museaalidega tutvumine toimub üldjuhul koha peal. Materjalide väljaviimine Pärnu Muuseumist on keelatud.
1.4. Kogude kasutaja ei tohi rikkuda temale laenutatud materjale. Keelatud on kogude omavoliline pildistamine, paljundamine, skaneerimine ning kopeerimine läbipaistva paberi abil, samuti abimaterjalide asetamine dokumentidele ja kirjutamine nende peal.

2. Kogude kasutamine

2.1. Pärnu muuseumi hoidlad on üldjuhul külastajatele suletud.
2.2. Museaale kasutatakse säästvalt arvestades nende tüüpi, formaati, kaalu ja füüsilist seisundit. Kaarte, fotosid, slaide, klaasnegatiive käsitsetakse puhaste puuvillaste kinnastega.
2.3. Rariteetsete esemete väljastamist korrigeerib peavarahoidja.

3. Kopeerimine

3.1. Koopiaid valmistatakse vastavalt Pärnu Muuseumi direktori käskkirjaga kehtestatud teenuste hinnakirjale (vt Lisa 1 Pärnu Muuseumi direktori käskkiri).
3.2. Omapead koopiate valmistamine (kserokoopiad, skaneerimine, pildistamine) on keelatud.
3.3. Valguskoopiad ei ole lubatud valmistada:
- vahapitseriga, nööritud või pitseeritud materjalidest;
- köidetud ja üle 5 cm seljapaksusega või üle 3 kg kaaluvatest materjalidest;
- kokkuvolditud plaanidest, joonistustest või kaartidest juhul, kui see neid kahjustab;
- suureformaadilistest ja halvasti avanevatest köidetest;
- materjalidest, mis on halvasti säilinud (mille köide on defektne ja/või mille paber on defektne, hapraks muutunud, kulunud).

4. Avaldamine. Viitamine

4.1. Pärnu Muuseumi kogude kasutamise ainuõigus kuulub Pärnu Muuseumile.
4.2. Pärnu Muuseumi materjalide avaldamisel tuleb maksta ühekordset avaldamistasu, trükise avaldamise korral tuleb viidata Pärnu Muuseumile ning loovutada raamatukogule üks eksemplar. Mittetulunduslike eesmärkide korral võib taotleda avaldamistasust vabastamist.
4.3. Pärnu Muuseumi kogudele tuleb viidata järgnevalt:
- Etnograafiline kogu E, nt PÄMU 123 E 123
- Fotokogu F, nt PÄMU 123 F 123
- Arhiivkogu Ar, nt PÄMU 123 Ar 123
- Arhiivraamatukogu ArR, nt PÄMU 123 ArR 123
- Kaardikogu Ka, nt. PÄMU 123 Ka 123
- Kunstikogu K, nt PÄMU 123 K 123
- Arheoloogiakogu A, nt PÄMU 123 A 123
- Zooloogiakogu Z, nt PÄMU 123 Z 123
- Botaanikakogu B, nt PÄMU 123 B 123
- Geoloogiakogu G, nt PÄMU 123 G 123
- Numismaatikakogu N, nt PÄMU 123 N 123

5. Deponeerimine

5.1. Pärnu Muuseumi kogude deponeerimine toimub kirjaliku avalduse alusel Pärnu Muuseumi direktori nimele. Deponeerimist korraldab peavarahoidja ning seda otsustatakse ja fikseeritakse igal juhtumil eraldi.
5.2. Muuseumil on õigus deponeerimise eest võtta tasu, mis otsustatakse igal juhtumil eraldi

6. Muuseumi võimalused esemete omandamisel

6.1. Annetamine
- Annetamiseks loetakse juriidilist protsessi, mille käigus kultuuriväärtusliku eseme omandiõigus siirdub muuseumile.
- Muuseum võtab eseme vastu, saades kõik Muuseumiseaduses (13.10.1996) ettenähtud õigused.
- Muuseum võib kasutada museaali temale soovitud viisil, muuseumitöö põhimõtteid arvestades.
- Muuseum täidab vastuvõtuakti, kus annetaja kinnitab oma allkirjaga, et ta on eseme loovutanud täielikult ja tagastamise kohustuseta ning on nõus muuseumi esitatud tingimustega.
- Muuseum ei ole kohustatud annetusi vastu võtma.

6.2. Ostmine
- Ostmiseks loetakse juriidilist protsessi, mille käigus kultuuriväärtusliku eseme omandiõigus siirdub muuseumile pärast ostu hüvitamist.
- Vastuvõtutingimused on samad, mis annetamise korral. Lisaks müüja kinnitab ja vastutab selle eest, et tal on õigus eset müüa.

6.3. Testament
Muuseum peab nõustuma testamendi tingimustega. Juhul kui tingimustega pole võimalik nõustuda, ei võta muuseum testamendiga määratud asju vastu.

6.4. Hoiule andmine
Hoiule andmise lepingu järgi antakse ese muuseumi valdusse, kuid omandiõigus jääb üleandjale.

6.4.1. Muuseum võtab esemeid hoiule vaid erandjuhtudel:
- kui kultuuriväärtuslikud originaalesemed on hävimisohus;
- kui muuseum on kultuuriväärtuslikest originaalesemetest huvitatud eksponeerimise või uurimise eesmärgil;
- kui hoiuleandja on nõus hüvitama esemete säilitamisega seotud kulud.

6.5. Eseme seisukord
- Muuseum võtab vastu võimalikult täiuslikke, ilma oluliste puudusteta esemeid.
- Uunikumid ja rariteedid võivad olla muuseumile väärtuslikud ka kahjustatuna.